The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: the Post-War Period

Sborník je výstupem z druhého mezinárodního workshopu, který se konal pod názvem Tematizace holokaustu v evropské kultuře po roce 1945 od 19. do 20. května 2011 v Polsku. Workshop i publikace jsou součástí trilaterálního výzkumného projektu mezi univerzitami v Lodži, Praze a v Gießenu. V prvním sborníku, který vyšel pod názvem Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur, se autoři zabývali obecnými i speciálnějšími otázkami z oblasti české a polské literatury a kultury holokaustu. V následujících čtyřech sbornících se těžiště zájmu přesunulo na hledisko chronologické a postupně tak bylo zpracováno téměř sedmdesátileté období od konce druhé světové války do současnosti.

Lodžský svazek The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: the Post-War Period sdružuje studie o holokaustu v literatuře a kultuře doby těsně poválečné. Celkem devět příspěvků je rozděleno do tří částí (knihu doplňuje také příloha, kterou tvoří text Hany Hříbkové o genezi románu Jiřího Weila Život s hvězdou). V první části je pozornost věnována textům pohybujícím se na rozhraní mezi svědectvím a fikcí. Patří zde Deník Anny Frankové a další vybrané deníky psané za války dětmi, dále díla autorů, jako jsou Libuše Hájková, Richard Glazar, Jechiel Rajchman či výhradně v jidiš tvořící Jeszajahu Szpigel. Ve druhé části sborníku jsou seskupeny texty zabývající se literaturou holokaustu a její poválečnou recepcí. Závěrečná část obsahuje příspěvky věnované působení holokaustu na poválečnou kulturu.

Obálka sborníku Lodz 2011

Bližší informace:
Obsah.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Workshop v Lodži (2011).
Přehled všech workshopů.

Úvod > Aktuality > Aktuality > The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: the Post-War Period