Daniel Soukup

soukup@ucl.cas.cz

Badatelské zaměření

starší česká literatura, česká středověká a raně novověká literatura o Židech, obraz Židů a židovství v literatuře, topologie a imagologie

Studium

2007 – 2013 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Historie české literatury (Ph.D.)
doktorské studium KB FF UP, obor Dějiny české literatury, disertace na téma Obraz Židů a židovství ve starší české literatuře
2001–2007
FF UP, obor Historie – česká filologie, diplomová práce na téma Františkánské inspirační zdroje v postile Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka

Zaměstnání

2013–dosud
vedoucí oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR, v.v.i.
2011–dosud
pracovník oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR, v.v.i.
2010–dosud
samostatný odborný pracovník pro vědu a výzkum tamtéž (v rámci grantového projektu ESF: Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií), externí spolupracovník Centra pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK
2008–dosud
výuka výběrových seminářů a vedení knihovny v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP

Výběrová bibliografie

Knihy

Jaluška, M. – Fantysová Matějková, J. – Soukup, D. – Pokorný, M. 2019. Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha.

Kapitoly v knihách

Soukup, D. 2020. Jewish Wedding in Pre-March Olomouc. On the Wedding Sermon Of Moravian Rabbi Abraham Neuda. In: Crhová, M., Reframing Jewish life. Moravian Jewry in the modern period. Olomouc, Palacký University Olomouc, Faculty of Arts,, 39-52.

Soukup, D. 2020. „Jak denní světlo osvětli tmu noci!“ Eschatologické čtení na stránkách Darmstadtské hagady. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B., Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 39-52.

Soukup, D. 2019. “Obřezané Jezulátko”. Kult Kristova dětství v kázání Štěpána Františka Náchodského. In: Brtáňová, E. – Soukup, D., Z dejín kázňovej prózy I. Bratislava, Veda, 117-137.

Soukup, D. 2016. Eucharistické profanační legendy jako polemika s husitstvím a útok proti Židům. In: Jaluška, M. – Soukup, D., Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 42-53.

Soukup, D. 2015. Apostatrix gens: The First Crusade and Criticism of the Reversions of Jews in Cosmas’s Chronica Boëmorum (Chronicle of the Bohemians). In: Doležalová, E., Juden in der mittelalterlichen Stadt / Jews in the medieval town. Praha, Filosofia, 9-25.

Soukup, D. 2012. Co medle jiného od chudého františkána k očekávání? Postila Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka. In: Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 146-178.

Články

Soukup, D. 2021. Anti-Jewish Rhetoric of Canon Law: Ecclesiastical Legislation and Jews in the 14th-Century Bohemian Lands. Judaica Bohemiae 56(1), 5-28.

Soukup, D. 2021. Kazateľstvo v čase krízy – mezinárodní konference Kázne a reči II.. Česká literatura 69(2), 265-268.

Soukup, D. 2018. Oh, Bestia Synagoga! The Representation of Jews in Czech Sermons at the Turn of the 17th and 18th. Centuries. Wrocław theological review 26(1), 19-32.

Soukup, D. 2016. Obraz Židů v českém kazatelství přelomu 17. a 18. století: předběžné poznámky. Bohemica litteraria 19(1), 72-106.

Soukup, D. 2015. Tkadleček: vernakularizace filozofického myšlení. Bohemica litteraria 17(2), 27-53.

Soukup, D. – Reitinger, L. 2015. The Krumlov Liber Depictus: On its Creation and Depiction of Jews. Judaica Bohemiae 50(2), 5-44.

Soukup, D. 2012. Latinské a české verše o pražském pogromu roku 1389. Ke dvěma pozapomenutým žákovským skladbám. Česká literatura 60(5), 711-726.

Soukup, D. 2011. Ikonografie uzavřené společnosti – Obrazový cyklus znesvěcení hostií Židy z Hostouně. Minulostí Západočeského kraje Roč. 46, – (2011), 108-131.

Soukup, D. 2011. Mýtus židovského konvertity – Šimon Abeles v literatuře 19. a 20. století. Bohemica Olomucensia 3(1), 39-48.

Soukup, D. 2011. Kterak Židé mučili Boží tělo – edice a komentář. Česká literatura 59(5), 697-712.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Soukup, D. 2017. Mor, masakr, Maria: Protižidovské aspekty pozdně středověké zbožnosti. In: Kubínová, K. et al., Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Praha, Artefactum, 266-281.

Soukup, D. – Wiedl, B. 2016. Die Pulkauer Judenverfolgungen (1338) im Spiegel österreichischer, böhmischer und mährischer Quellen. In: Teufel, H. – Kocman, P. – Řepa, M., „Avigdor, Benesch, Gitl“: Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter: Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt). Essen, Klartext, 129-158.

Soukup, D. 2015. Manipulace s pamětí: protižidovské perzekuce v jižních a západních Čechách v pozdním středověku. In: Špačková, L. – Stočes, J., Historická dílna 9. Sborník příspěvků přednesených v roce 2014. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 24-38.

Ediční práce

Visi, T. – Bibring, T. – Soukup, D. (eds.) 2019. Berechiah ben Natronai ha-Naqdan’s works and their reception. Brepols, Turnhout.

Soukup, D. – Brtáňová, E. (eds.) 2019. Z dejín kázňovej prózy. I.. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

Soukup, D. – Jaluška, M. (eds.) 2016. Jan Hus, husitství a husitské války. Filip Tomáš – Akropolis, Praha.

Odkaz na životopis na stránkách AV ČR.

Úvod > Lidé > Daniel Soukup