Daniel Soukup

soukup@ucl.cas.cz

Badatelské zaměření

starší česká literatura, česká středověká a raně novověká literatura o Židech, obraz Židů a židovství v literatuře, topologie a imagologie

Studium

2007–dosud
doktorské studium KB FF UP, obor Dějiny české literatury, disertace na téma Obraz Židů a židovství ve starší české literatuře
2001–2007
FF UP, obor Historie – česká filologie, diplomová práce na téma Františkánské inspirační zdroje v postile Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka

Zaměstnání

2013–dosud
vedoucí oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR, v.v.i.
2011–dosud
pracovník oddělení pro výzkum starší literatury ÚČL AV ČR, v.v.i.
2010–dosud
samostatný odborný pracovník pro vědu a výzkum tamtéž (v rámci grantového projektu ESF: Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující možnosti mezioborových studií), externí spolupracovník Centra pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK
2008–dosud
výuka výběrových seminářů a vedení knihovny v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP

Výběrová bibliografie

Studie s židovskou tematikou

Latinské a české verše o pražském pogromu roku 1389 – Ke dvěma pozapomenutým žákovským skladbám, Česká literatura – časopis pro literární vědu, roč. 60, č. 5. Ústav pro českou literaturu AV, Praha 2012, s. 711–726.

Kterak Židé mučili Boží tělo – Edice a komentář, Česká literatura – časopis pro literární vědu, roč. 59, č. 5. Ústav pro českou literaturu AV, Praha 2011, s. 697–712.

Ikonografie uzavřené společnosti – Obrazový cyklus znesvěcení hostií Židy z Hostouně, Minulostí západočeského kraje. Plzeň 2011, Minulostí západočeského kraje XLVI. Archiv města Plzně, Plzeň 2011, s. 108–131.

Mýtus židovského konvertity – Šimon Abeles v literatuře 19. a 20. století. In Bohemica Olomucensia – Symposiana. FF UP, Olomouc 2011, s. 39–48.

Obraz Židů v Olomouckých povídkách – Dvě středověká protižidovská exempla. In Židé a Morava – sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 11. listopadu 2009, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2010, s. 7-20.

Legenda o zpívajícím chlapci – Obraz Židů v Olomouckých povídkách, Vlastivědný věstník moravský, roč. LXII, č. 1, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 2010, s. 29–46.

Šimon Abeles – zrození barokní legendy, Česká literatura – časopis pro literární vědu, roč. 57, č. 3. Ústav pro českou literaturu AV, Praha 2009, s. 346–371.

Hebrejské písemnictví a jeho místo v dějinách starší české literatury. In Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. UP Olomouc 2009, s. 21–30.

Účast v týmových pracích

Lexikon dějin literatury německého středověku na českém území / Die deutsche Literatur des Mittelalters in Tschechien (Sekce medievistiky při Katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci).

Židé na Moravě: prameny a studie (IGA projekt, CJS FF UP Olomouc, hlavní řešitel: Mgr. Marie Crhová, PhD., číslo projektu: FF_2012_037).

Výstavy

Byl jednou jeden svět – Významné židovské osobnosti Moravy, CJS Olomouc, VKC Židovského muzea, pobočka Brno, říjen 2010 – únor 2011 (spoluautor)

Moritz a Cecílie Aschkenesovi – Osudy olomoucké židovské rodiny, která dovážela plzeňské pivo na Hanou, CJS Olomouc, červenec – listopad 2012 (autor)

Podrobnější bibliografie.

Úvod > Lidé > Daniel Soukup