Jiří Holý

jiri.holy@ff.cuni.cz

Badatelské zaměření

česká literatura 20. století, šoa ve středoevropské literatuře, židovské motivy v české literatuře, česko-německé a česko-rakouské kulturní vztahy

Studium

1982–1986
aspirantura v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV
1977
PhDr. prací Donkichotské motivy u Vladislava Vančury
1972–1977
obory čeština a němčina na FF UK

Stipendia, ocenění, granty

2021
grant EAJS na konferenci One Biography, Multiple Places: The Life and Work of Shmuel Hugo Bergmann Between Prague and Jerusalem
2019 – 2021
grant Erasmus Strategic Partnerships United in Diversity: An Interdisciplinary Study of Contemporary European Jewry and Its Reflection
2019 – 2021
grant MŠMT Mobility Holokaust v popkultuře (s Agatou Firlej)
2017
medaile Karla Čapka udělená Společností přátel bratří Čapků
2016
grant Česko-německého Fondu budoucnosti na vydání publikace Cizí a blízcí

2013–2016
grant GAČR Reprezentace Židů a židovská témata v literatuře v českých zemích ve 20. století (vedoucí kolektivu)
2012
grant Česko-německého Fondu budoucnosti Workshopy a sborník (s Reinhardem Iblerem)
2009–2010
projekt Ministerstva kultury ČR Edice básní Konstantina Biebla (individuální)
2008–2010
grant GAČR Šoa v české a slovenské literatuře (vedoucí kolektivu)
2008
obdržel Humboldt Research Award od Nadace Alexander von Humboldt Stiftung
2002
grant Česko-německého Fondu budoucnosti Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts (s Dominique Fliegler)
2002
grant Bosch-Stiftung Tschechische Literatur des 20. Jahrhunderts (s Dominique Fliegler)
1998–2000
grant GAČR Česká literatura 20. století (individuální)
1996–1998
grant RRS The Fantastic Motives in Czech and Polish Prose of the 20th Century (individuální)
1994–1995
grant DFG, šestiměsíční výzkumný pobyt na Universität Regensburg, Německo

Zaměstnání

2014/15
zastupující profesor v Institutu slavistiky Univerzity v Lipsku
2012
spoluzaložil mezioborové Pražské centrum židovských studií / Prague Centre for Jewish Studies, FF UK 2010
založil Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury při Ústavu české literatury a komparatistiky, FF UK
2002
jmenován profesorem české literatury
1999/00
hostující profesor na Humboldt-Universität, Berlín
1994/95, 2008/09
hostující docent na Universität Regensburg, Německo
1994
jmenován docentem české literatury na základě práce Interpretace nové české literatury
1994/96
předseda vědecké rady a vedoucí oddělení teorie literatury v Ústavu pro českou literaturu AV ČR
1994/1995, 2004, 2008/2009, 2011
hostující docent na Universität Wien
1993/94
lektor na Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Německo
od 1987
vědecký pracovník oddělení teorie Ústavu pro českou a světovou literaturu, ČSAV, Praha
1982
aspirant oddělení teorie Ústavu pro českou a světovou literaturu, ČSAV, Praha
1978/82
korektor a redaktor v oddělení klasické literatury v nakladatelství Československý spisovatel, Praha

Členství

Redakční rada České knižnice a vědecká rada (předseda) Nadačního fondu Česká knižnice.
Rada Pražského centra židovských studií, FF UK.
Oborová rada Ústavu české literatury a knihovnictví, FF MU, Brno.
Oborová rada oboru Komparatistika, FF UK.
Oborová rada programu Soudobé evropské dějiny, FHS UK.
Redakční rada Literárního archivu Památníku národního písemnictví.
Společnost přátel bratří Čapků.

Výběrová bibliografie – Příspěvky k tématu šoa a židovská literatura

Holokaust a popkultura. In: Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studiemi. Eds. David Skalický a Jan Wiendl. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2022, s. 51–57.

Three non-Traditional Topics in Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Judaica et Holocaustica (Bratislava) 11, 2020, č. 1, s. 4-16.

Agata Firlej – Elisa Maria Himer – Jiří  Holý – Hana Nichtburgerová: Introduction. In : Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg, De Gruyter 2021.

33 entries. In: Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Oldenbourg, De Gruyter 2021.

Štěpán Balík – Agata Firlej – Elisa Maria Hiemer – Jiří Holý – Hana Nichtburgerová. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. Slovo a smysl/Word and Sense, 17,  2020, č. 34, s. 179-192.

Jews and Jewishness in Cinema and Literature: The Case of the Czech Republik. In: Being Jewish in 21st Century Central Europe. Eds. Haim Fireberg, Olaf Glöckner, and Marcela Menachem Zoufalá. Oldenbourg, De Gruyter 2020, s. 165-184.

Štěpán Balík – Agata Firlej – Elisa Maria Hiemer – Jiří Holý – Hana Nichtburgerová. Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction. Works and Contexts. A Short Introduction to the Project with Two Entries. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 15, č. 2, s. 85-96.

Komentář. In: Karel Poláček: Okresní město. Bylo nás pět. Ed. Marie Havránková. Brno, Host 2020, s. 449-462.

(s Šárkou Sladovníkovou) Próza „Tma nemá stín“ a film „Démanty noci“. World Literature Studies, 2, 2019, č. 3, s. 17-27.

(s Hanou Nichtburgerovou) Jurek Becker: Jakob der Lügner (1969). In: Holocaust. Zeugnis. Literatur. 20 Werke wieder gelesen. Eds. Markus Roth a Sascha Feuchert. Göttingen, Wallstein Verlag 2018, s. 152-168.

Arnošt Lustig a ti druzí. Bohemica Litteraria 21, 2018, č. 1, s. 101-112.

Die Namen auf den Mauern der Pinkas-Synagoge in Prag. In: Texte prägen. Festschrift für Walter Koschmal. Eds. Kenneth Hanshew, Sabine Koller und Christian Prunitsch. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag 2017, s. 415-432.

Nontraditional Images of the Shoah in Literature and Film: Comedy and Laughter. Holocaust Studies 23, 2017, issue 1–2 (special issue: Jews and Gentiles in Central and Eastern Europe during the Holocaust in History and Memory), s. 208-221. ISSN: 1750-4902

Conventions of Radka Denemarková’s Novel Peníze od Hitlera (Money from Hitler) along with its Reception. Poznańskie Studia Slawistyczne 12, 2017 (Recepja literackich i artystycznych dzieł o Szoa), s. 371-380

Das Thema Holocaust/Shoa in der tschechischen Literatur. In: Zugänge zur Literatur und kulturwissenschaftlichen Bohemistik. Bd. 2. Eds. Wolfgang F. Schwarz, Andreas Ohme a Jan Jiroušek. Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag 2017, s. 93-126.

Obřezaná republika aneb sedlák Jíra u panského stolu. In: Na počátku bylo slovo… Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. Edd. Zbyněk Tarant a Věra Tydlitátová. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2017, s. 116–127.

Banalita zla, každodennost, malé dějiny a otevřené vyprávění (s Hanou Nichtburgerovou). In: Kultura a totalita 4. Každodennost. Edd. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Praha, FF UK 2016, s. 69–87.

Úvod + Reprezentace Židů a židovství na konci 19. století a v prvních desetiletích 20. století + Podoby Židů a antisemitismu v Poláčkově cyklu o okresním městě + Divadelní a literární činnost v terezínském ghettu + (se Štěpánem Balíkem) Mezi tichem a křikem. Poezie o šoa + Šoa ve fikční próze do konce šedesátých let + „Antisionismus“ jako skrytý i zjevný antisemitismus doby komunistického režimu + Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol + Židovské motivy v díle Arnošta Goldflama. In: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 7–19, s. 23–70, s. 293–313, s. 315–368, s. 431–519, s. 573 – 600, s. 761–796, s. 841–854, s. 925–944. 978-80-7470-125-2.

Jiří Holý, Hana Nichtburgerová (edd.): Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Komentovaná antologie textů. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016. 124 stran. ISBN 978-80-7308-683-1.

Milena Jesenská a ti druzí. In: Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky. Edd. Marcela Zoufalá a Jiří Holý. Praha, Academia 2016, s. 99–133. ISBN 978-80-200-2597-5.

Untraditional Images of Aufschwitz in Literature. In: Images of Rupture between East and West. The Perception of Auschwitz and Hiroshima in Eastern European Arts and Media. Edd. Urs Heftrich, Robert Jacobs, Bettina Kaibach a Karoline Thaidigsmann. Heidelberg, Universitätsverlag 2016, s. 451-466. ISBN ISBN 978-3-8253-6548-6.

Arnošt Lustig’s Colette, dívka z Antverp – Between Historical Facts and Fiction. In: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung / The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart, ibidem 2016, s. 231–241. ISBN 978-3-8382-0952-4.

Komunistická revoluce proti Židům. Marginalizace židovské tematiky po únoru 1948 v české kultuře. In: Kultura a totalita 3. Revoluce. Edd. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Praha, FF UK 2015, s. 364–385. ISBN 978-80-7308-637-4.

Druhá světová válka a perzekuce Židů v hrách Arnošta Goldflama, in Memento. Druhá světová válka. Dokumenty – umění. Literární archiv 47, 2015, s. 199–214. ISBN 978-80-87376-26-3. ISSN 0231-5904.

The Six Versions of The Shop on Main Street. In: The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe / Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2015, s. 97–113. ISBN 978-80-7470-092-7.

Obřezaná republika aneb sedlák Jíra u panského stolu. (Adam Bartoš: Obřezaná republika II. První republika a Židé. Praha, Adam Benjamin Bartoš 2015.) Slovo a smysl 12, 2015, č. 24, s. 247–251. ISSN 1214-7915. Přetištěno in: Zdeněk Tarant, Věra Tydlitátová et al.: Na počátku bylo slovo… Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskursu. Plzeň, Západočeská univerzita 2016, s. 116–127.

Čtyřikrát o holokaustu (se Šárkou Sladovníkovou). Slovo a smysl 12, 2015, č. 23, s. 66–79. ISSN 1214-7915.

The Jews and the Shoah in Czech Literature after World War II. Russian Literature. 77, 2015, č. 1, s. 35-53. ISSN 0304-3479.

Deníky z Terezína a deník Willyho Mahlera jako způsoby hledání ztracené identity. In: Kultura a totalita 2. Válka. Edd. Jan Wiendl a Ivan Klimeš. Praha, FF UK 2014, s. 350–370. ISBN 978-80-7308-550-6.

Umění versus morálka. Jak hodnotit provokující obrazy šoa? In: Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Edd. Tomáš Jelínek, Blanka Soukupová. Praha, Spolek akademiků Židů 2014, s. 251–264. ISBN 978-80-260-7335-2 .

Jiří Weils Roman Život s hvězdou und seine kritische Rezeption. In: Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne. Edd. Grzegorz Gazda, Małgorzata Leyko, Paweł Rutkiewicz. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 11, 2014, s. 65–74. ISSN 0860-7443.

The Negative Stereotypes of Jews in Czech Prose at the Turn oft the 20th Century. In: Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Ed. Marcela Zoufalá. Wiesbaden, Harrassowitz 2014, s. 113–130. ISBN 978-3-447-10128-8.

Willy Mahler’s Theresienstadt Diary and Arnošt Goldflam’s Play Sweet Theresienstadt (Sladký Theresienstadt). In: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Ed. Reinhard Ibler. Stuttgart, ibidem-Verlag 2014, s. 227-243. ISBN 978-3-8382-0512-0.

Vilém Mrštík jako antisemita? In: Literární archiv Památníku národního písemnictví, 45 (Vilém Mrštík – od realismu k moderně). Praha, PNP 2013, s. 111–117. ISBN 978-80-87376-08-9.

Antisemitismus, nacionalismus a židovská tematika v české literatuře na konci 19. a na začátku 20. století. Pokus o nové čtení Kosmáka, Dyka a Mrštíka. In: Kultura a totalita. Národ. Edd. Ivan Klimeš a Jan Wiendl. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2013, s. 283–300. ISBN 978-80-7308-488-2.

Předmluva. In: Jiří Mordechaj Langer: Hebrejské básně v překladu a s komentáři Denisy G. Goldmannové. Pijutim ve-širej jedidut / Básně a písně přátelství, Meat cori / Trocha balzámu. Dvojjazyčné vydání. Praha, P3K 2013, s. 5–6. ISBN 978-80-87343-25-8.

Negativní stereotypy Židů v české próze na přelomu 19. a 20. století. HOP (Historie – Otázky – Problémy), 5, 2013, č. 1, s. 27–42. ISSN 1804-1132.

Pozoruhodná kniha Lukáše Přibyla a Michala Plzáka (Zapomenuté transporty). Listy 43, 2013, č. 6, s. 89–90. ISSN 1210-1222.

„Auschwitz ist existent…“ Ein Motiv der Shoah-Literatur in Mitteleuropa. In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge, 19/1-2 (2011). Edd. Steffen Höhne aj., s. 291–303. ISSN 1803–456X. ISBN 978–80–7422–160–6.

„U nás v Auschwitzu“… Osvětimský tábor v literatuře a v reflexi filozofů. In: Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Ed. Miroslav Petříček. Praha, Hermann & synové 2011, s. 201–224. ISSN 978–80–87054–28–4.

Židé a šoa v české a slovenské literatuře po druhé světové válce; Šoa vnímané očima viníka; Trauma návratu a šoa v literatuře „druhé generace“. In: Jiří Holý / Petr Málek / Michael Špirit / Filip Tomáš: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis 2011, s. 7–65, 137–168, 169–202. ISBN 978–80–87481–14–1.

Obraz šoa v české literatuře. In: Česká literatura rozhraní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Ed. Lenka Jungmannová. Praha, Akropolis 2010, s. 99–110. ISBN 978–80–85778–71–7.

Židé, antisemitský diskurz a dvojí zpracování tématu šoa ve střední Evropě. Česká literatura 59, 2011, č. 6, s. 889-896. ISSN 0009–0468.

The Elephants in Mauthausen: Jewish Topics in Ján Johanides‘s Works. In: The Representation of the Shoah in Literature and Film in Central Europe: 1970s and 1980s. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012, s. 131–143. ISBN 978–80–7470–022–4.

Spalovač mrtvol (The Cremator) as a Novel and as a Film. In: The Representation of the Shoah in Literature, Theatre and Film in Central Europe: 1950s and 1960s. Ed. Jiří Holý. Praha, Akropolis 2012, s. 143–151. ISBN 978–80–7470–004–0.

Die Juden und die Shoah in der tschechischen Nachkriegsliteratur. In: Ausgewählte Probleme der polnischen und tschechischen Holocaustliteratur und -kultur: Materialien des Internationalen Workshops in Gießen, 27.–28. Mai 2010. Ed. Reinhard Ibler. München/Berlin, Otto Sagner 2012, s. 17–34. ISSN 0170–1320.

„Auschwitz ist existent…“ Ein Motiv der Shoah-Literatur in Mitteleuropa. In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge, 19/1-2 (2011).

Walter Koschmal: Der Dichternomade. Jiří Mordechai Langer. Česká literatura, 59, 2011, č. 1, s. 105–108. ISSN 0009–0468.

Divadlo v terezínském ghettu. Česká literatura, 58, 2010, č 2, s. 256–258. ISSN 0009–0468.

Życie z gwiazda Jiříego Weila i temat Holocaustu w literaturze czeskiej. In: Pamięć Shoah: Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Edd. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska. Łódż, Officyna Company 2009, s. 753–760. ISBN 978–83–624–0911–2.

Téma holocaustu v české literatuře. Český jazyk a literatura, 59, 2008/09, č 1, s. 9–14. ISSN 0009–0786.

Téma šoa očima viníka. In: Vyprávění v kontextu. Edd. Alice Jedličková, Ondřej Sládek. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2008, s. 168–205; ISBN 978–80–85778–60–1.

Předmluva; Smrt Horsta Schillingera: Možnosti zobrazení lágru a šoa. In: Holokaust / Šoa / Zagłada v české, slovenské a polské literatuře. Ed. Jiří Holý. Praha, Karolinum 2007, s. 7–15; 29–54. ISBN 978–80–246–1245–4.

Das Trauma der Wiederkehr: Ein Motiv der Shoah-Literatur in Mitteleuropa. In: Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa / Lansdschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa. Edd. Petr Bílek, Tomáš Dimter. Praha, Gutenberg 2007. Reprint 2010, s. 62–78. ISBN 978–80–86349–30–5.

Shoah als Thema in der polnischen, tschechischen und slowakischen Literatur. Zeitschrift für Slavische Philologie, 63, 2004, č. 2, s. 363–375. ISSN 0044–3492.

Komentář. In: Jiří Weil: Život s hvězdou; Na střeše je Mendelssohn; Žalozpěv za 77 297 obětí. Ed. Jarmila Víšková. Praha, NLN 1999, s. 481–505. ISBN 80–7106–326–6.

Podrobnější bibliografii naleznete na stránkách Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.

Odkazy

Slovník české literatury po roce 1945
Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

Úvod > Lidé > Jiří Holý