Výzva k zaslání příspěvků – VĚČNÝ OUTSIDER: JIŘÍ WEIL: ŽIVOT A DÍLO

Ústav pro českou literaturu AV ČR pořádá ve spolupráci s Centrem pro studium holokaustu a židovské literatury a Universität Heidelberg ve dnech 27.28. 4. 2023 konferenci věnovanou životu a dílu českého spisovatele Jiřího Weila (19001959). Konference bude probíhat v prostorách Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze, Na Florenci 1420/3.

Výzvu k zaslání příspěvků najdete zde.

 

Ačkoliv je Jiří Weil v povědomí čtenářů tradičně vnímán především jako autor textů o šoa (románů Život s hvězdou a Na střeše je Mendelssohn či textukoláže Žalozpěv za 77 297 obětí) a románů zachycujících atmosféru stalinských čistek (Moskva hranice a Dřevěná lžíce), je třeba zmínit i další facety jeho působení: Weil byl nejen spisovatelem, ale i novinářem, reportérem, překladatelem, vědcem a zprostředkovatelem mezi kulturami, zejména pak mezi kulturou českou a ruskou. Během svého života vytvořil ojedinělé literární dílo čítající několik set novinových a časopiseckých člán včetně reportáží, desítek povídek a 11 románů, z nichž byla dokončena a publikována jen polovina. Část jeho díla zůstává i nadále v rukopisné podobě.

Zájem o Jiřího Weila a jeho dílo neopadá, po odmlce vynucené komunistickým režimem naopak vzrůstá, jak dokazuje celá řada studií, diplomových a dizertačních prací vznikajících v České republice i v zahraničí; od roku 2021 začaly vycházet i Weilovy sebrané spisy. Zejména v novém tisíciletí se díky výzkumu archivních pramenů podařilo odstranit mnohá bílá místa a dlouho tradované omyly ve Weilově biografii. Přesto tomuto autorovi a jeho tvorbě nebyla ani desítky let po jeho smrti věnována jediná vědecká konference či sympozium.

I když může množství prací o JW a jeho díle vzbuzovat dojem, že již bylo vše vybádáno, zdaleka tomu tak není. Nejenže neexistuje souhrnná bibliografie Weilova díla, ale doposud nebyly kupříkladu podrobně zmapovány a podrobeny kritickému zhodnocení ani jeho četné překlady (zejména ty z ruštiny) či výstupy jeho vědecké činnosti, ani nebyl doceněn jeho význam pro transfer mezi českou a ruskou meziválečnou kulturou. Kritické analýze nebyly příliš podrobeny ani Weilovy texty zabývající se židovstvím jinak nežli prizmatem šoa (např. román Harfeník).

Cílem připravované konference je propojit literární a kulturní vědce zabývající se životem a dílem Jiřího Weila, prohloubit diskusi o jeho tvorbě, případně objasnit další momenty a události v jeho pohnutém životě a přinést další poznatky ke genezi jeho textů, jakož i k jejich recepci v Česku i v zahraničí.

 

Příspěvky lze prezentovat v češtině, angličtině, případně němčině. Předpokládaná délka referátů je 20 minut plus 10 minut na diskusi. Plánovaným výstupem z konference je konferenční sborník.
O zaslání krátkých anotací příspěvků žádáme do 15. 1. 2023 na adresu
brunova@ucl.cas.cz.
Pořadatelé si vyhrazují právo na zařazení příspěvků.

Úvod > Aktuality > Aktuality > Výzva k zaslání příspěvků – VĚČNÝ OUTSIDER: JIŘÍ WEIL: ŽIVOT A DÍLO